Logo firmy a Katalóg

Pre médiá a tlač

Potrebujete informácie rozhovor alebo reportáž, fotografie v tlačovej kvalite alebo iné podklady pre svoj článok? Radi vám vyjdeme v ústrety.

Kontaktujte nás :

marketing@pagy.sk

+ 421 904 006 159

Oficiálne aktuálne Logo PAGY.SK na stiahnutie

Oficiálny katalóg PAGY s.r.o.

Oficiálny letáky  A5 PAGY s.r.o. 

Oficiálne Roll UP  PAGY s.r.o. 

Oficiálna pozvanka  PAGY s.r.o. na výstavu MakersTown

 

 

 

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje a Používateľ používaním portálu výslovne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k obsahu portálu a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie obsahu portálu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“).

Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah portálu výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu portálu (ako celku alebo jednotlivých častí, napr. článkov, úryvkov atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa Pagy s.r.o. na pagy@pagy.sk s takýmto použitím. Uvedené platí aj pre používanie obsahu portálu na webových lokalitách tretích strán prepojených s touto Lokalitou.

Akékoľvek použitie obsahu portálu na ďalších webových lokalitách bez súhlasu Prevádzkovateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

V prípade porušenia podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť oprávnenie na používanie Lokality a vyžadovať u Používateľa okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z obsahu Lokality a/alebo lokalít prepojených s touto Lokalitou.